Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Πώς να ελέγξετε την ομοαξονική καλωδίωση σε εγκαταστάσεις


Η ομοαξονική καλωδίωση σε νέα κτίρια (χωρίς εγκατεστημένο εξοπλισμό headend) πρέπει να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια πιλοτικού φέροντος  που είναι συνδεδεμένη στο headend και ένα πεδιόμετρο το οποίο θα πιστοποιεί τα επίπεδα λήψης σε κάθε πρίζα.

Για τις περιπτώσεις με εγκαταστάσεις σε λειτουργία , κάθε τμήμα μπορεί να ελεγχθεί με τον ίδιο τρόπο, αποσυνδέοντας και δοκιμάζοντας ένα τμήμα κάθε φορά.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το RP-080 είναι μια φορητή, ευέλικτη και εύχρηστη γεννήτρια σήματος με την οποία μπορούν να ελεγχθούν δορυφορικοί δέκτες και ομοαξονικά καλώδια κτιρίων. Παράγει έως και 4 ανεξάρτητα πιλοτικά carriers με επιλέξιμη στάθμη (από 75 έως 105 dBµV).


Γεννήτρια Promax RP-080

Το RP-080 μπορεί να τροφοδοτηθεί μέσω RF, επομένως το ίδιο το πεδιόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία της συσκευής ενώ ταυτόχρονα θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σωστής λήψης των πιλοτικών σημάτων. Η γεννήτρια μπορεί επίσης να συνδεθεί σε εξωτερικό τροφοδοτικό AC.

ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ

Μπορείτε να επαληθεύσετε το επίπεδο πιλοτικού σήματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναλυτή SPECTRUM σε ένα πεδιόμετρο TV.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

  • Περιπτώσεις με εγκατάσταση σε λειτουργία:  Διαχωρίστε το τμήμα εγκατάστασης που θέλετε να ελέγξετε από τον γενικό πίνακα ή από μία από τις πρίζες του δικτύου διανομής τηλεοπτικών σημάτων.
  • Συνδέστε την έξοδο του RP-080 σε ένα από τα άκρα από το υπό δοκιμή τμήμα και χρησιμοποιήστε το μετρητή στάθμης TV (είσοδος RF) στην άλλη.
  • Ενεργοποιήστε το μετρητή στάθμης, ενεργοποιώντας την έξοδο τροφοδοσίας LNB (από 13 έως 18 V) για να τροφοδοτήσετε το RP-080. Επιλέξτε στο RP-080 – ανάλογα με την παρουσία ενισχυτών στη γραμμή – τα επίπεδα εξόδου για κάθε carrier μέσω των κουμπιών επιλογής στάθμης πιλότου.


Πώς να ελέγξετε την ομοαξονική καλωδίωση χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια πιλότου RP-080 και ένα πεδιόμετρο.

  • Επιλέξτε τη ζώνη TERRESTRIAL (UHF) ή SATELLITE (IF), επιλέξτε την αναπαράσταση του φάσματος σε ολόκληρη τη ζώνη (Full Span) και ορίστε το μέγιστο επίπεδο αναφοράς 100 dBμV.
  • Επαληθεύστε στην λειτουργία SPECTRUM ANALYZER την παρουσία των δύο πιλοτικών συχνοτήτων που δημιουργούνται από το RP-080 καθώς και το επίπεδο λήψης σήματος για να αξιολογήσετε την τιμή εξασθένησης από τη γραμμή. Ρυθμίστε το εύρος συχνότητας με κατάλληλο περιθώριο.
  • Επαναλάβετε τα δύο βήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως για να επαληθεύσετε την επόμενη ζώνη συχνοτήτων.
  • Επαναλάβετε τα τρία προηγούμενα βήματα για κάθε έξοδο.

Μετά την αποσύνδεση του πεδιόμετρου από την εγκατάσταση, το RP-080 θα κλείσει (επειδή δεν τροφοδοτείται πλέον μέσω RF). Οι ρυθμίσεις στάθμης πιλότου αποθηκεύονται στη μνήμη. Επομένως, μετά τη σύνδεση του πεδιόμετρου σε άλλη πρίζα, το RP-080 θα ενεργοποιηθεί και πάλι επειδή θα τροφοδοτηθεί ξανά μέσω RF και θα διατηρήσει τα επίπεδα που έχουν οριστεί στο βήμα 3.

Πηγή: https://www.iptvsat.gr